Istorija

Pajūralio pradinės mokyklos istorija

Pajūralio pradinė mokykla atidaryta 1918 metais  vietos gyventojo  Vlado Igorio name. Mokyklai buvo skirtas vienas nedidelis kambarys, kuriame mokėsi visų keturių skyrių (klasių) mokiniai. Tuo metu dirbo mokytojas Stonskis, vėliau –  Šarkauskaitė, Mečislovas  Igoris. Po kurio laiko iš Igorio namo mokykla buvo perkelta į buvusio dvarininko namą, tuomet priklausiusį Malaičiui. Čia mokykla išsilaikė neilgai, nes buvo mažos patalpos.1927 metais mokykla perkelta pas Bartulį. Čia buvo įsikūrę visi keturi skyriai. Dirbo mokytoja Bronė Jurgutienė. Nuo1928 metų šioje mokykloje liko tik trys skyriai, dirbo Ona Visockytė. Ketvirtą skyrių buvo galima baigti Kvėdarnoje.1931 metais pradinėje mokykloje mokytojavo Marija Jagmintaitė. Tada mokėsi apie keturiasdešimt devyni mokiniai, kurie klasėje sėdėjo po keturis, nes trūko patalpų.

istorija1

1937 metais du  mokyklos skyriai perkelti pas Andrijauską. Čia dirbo mokytoja Birutė Vaitaitytė, o 1938 metais – Evelina Berlinsakaitė. Tais pačiais metais mokykloje pas Bartulį dirbo Magdė Vaitkevičienė, 1939 metais  – Valentina Dešrytė, 1940 metais – Lukšaitė, 1941 metais – Petrošius.  Šioje vietoje mokykla išsilaikė iki 1942 metų, vėliau ji perkelta pas Antaną Mickų. Čia pedagoginį darbą dirbo J. Pieteris, po dvejų metų jį pakeitė mokytoja Barkauskienė. Po   karo mokykla vėl atidaryta Bartulio namuose, kur patys šeimininkai mokytojavo iki 1948 metų. Tais pačiais metais mokykla iškelta į buvusios klebonijos pastatą. Dirbo mokytojai Vaičiuliai.

istorija

1951 metais juos pakeitė  Jaramavičius ir P. Pankauskienė. 1952 m. vietoje pastarosios laikinai dirbo Birutė Šimkutė. Vėliau, iki 1957 metų, mokytojavo Beniušytė-Pankauskienė ir jos vyras. 1957 metais pradinės mokyklos vedėjos pareigas užėmė Irena Čebelienė. Mokytojomis dirbo Birutė Jucienė-Šimkutė ir Eleonora Varnaitė. Mokykloje mokėsi 71 mokinys.

Istorija3

1960 metais mokykla iš buvusios klebonijos iškelta ir įkurta  Neimanto name. 1961 metais ji vėl buvo parkelta į buvusios klebonijos pastatą. Dirbo mokytojai: J. Mikalauskas, B Baublytė ir Z. Pokvytienė. 1962-1963 metais meilę ir šilumą mokiniams dalino Z. Pokvytienė, G. Račiūnaitė, J. Mikalauskas. Nuo 1965 m. G. Račiūnaitę ir J. Mikalauską pakeitė mokytojai Macnoriai.

istorija4

1968 metais į mokyklą atėjo dirbti Vytas ir Aldona Bendikai, A. Stasytienė.

istorija5

Nuo1977 metų pradinei mokyklai vadovavo mokytoja Laima Gumuliauskienė, dirbo Stanislava Stasytienė, Aldona Tičkuvienė, Zofija Pokvytienė. 1988-1989 m. m. į Pajūralio pradinę mokyklą, baigusi Kapsuko pedagoginę muzikos mokyklą, atvyko dirbti mokytoja Vilma Mockutė.

istorija7

Pajūralio pagrindinės mokyklos istorija

Mokykla atidaryta 1990 metų kovo 1 dieną. Mokyklos direktore paskirta Sigita Ambrulienė, pavaduotoju – Stasys Kučinskas.

Į naują mokyklą persikėlė Pajūralio pradinė mokykla. Pirmoje klasėje mokėsi 12 mokinių ( mokytoja Laima Gumuliauskienė), antroje klasėje – 12 mokinių (mokytoja Aldona Tičkuvienė), trečioje klasėje buvo 17 mokinių (mokytoja Vilma Mockutė), ketvirtoje – 7 mokiniai (mokytoja Stanislava  Stasytienė).

Kiti mokiniai atvyko iš Kvėdarnos vidurinės mokyklos. Iš viso mokykloje mokėsi 121 mokinys.

1990-1991 m. m. pavaduotoja paskiriama Dalia Baliutavičienė, buvęs pavaduotojas S. Kučinskas išvyksta kitur gyventi.