Reglamentai

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(-SI), SPECIALIOSIOMIS MOKYMO, MOKOMOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKA

ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

650259

ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO APRAŠAS