Socialinis pedagogas

Ona Dvilienė

Telefonas: 8 618 44284
Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir tapti savarankiškais piliečiais.
Uždaviniai

 1. Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą, lemiančius socializacijos sunkumus.
 2. Analizuoti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertinti jos kokybę.
 3. Bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais, įvairiomis institucijomis, kuriant saugią ir palankią aplinką ugdymuisi.

Veiklos formos

 • individualus darbas su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais;
 • grupinis ir komandinis darbas;
 • prevencinė, projektinė, šviečiamoji veikla;
 • tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Funkcijos

 • Įvertinimo: renka informaciją, analizuoja, daro išvadas, apibendrina;
 • konsultacinė: pataria, padeda, rekomenduoja;
 • korekcinė: skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja;
 • vadybinė: planuoja, organizuoja, kontroliuoja, vertina, tikslina;
 • šviečiamoji: informuoja, aiškina, moko;
 • koordinacinė: palaiko ryšius, dalinasi informacija;
 • prevencinė: numato ir koreguoja neigiamus reiškinius, poelgius, padeda jų išvengti;
 • teisinė: atstovauja, gina vaiko interesus.

Veikla
Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais dirba su mokiniais, turinčiais žalingų įpročių, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
Vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius.
Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, vykdo šviečiamąjį – informacinį darbą.
Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 10.00

10.30 – 13.45

10.00 – 10.30
Antradienis 8.45 – 10.00

10.30 – 11.10

Trečiadienis 8.00 – 10.00

10.30 – 11.10

11.55 – 12.55

Ketvirtadienis 8.00 – 10.00

10.30 – 12.05

Penktadienis 8.00 – 10.00

10.30 – 12.05