Vizija, misija, tikslai

VIZIJA

Efektyvi, atvira, moderni, sveiką gyvenimą propaguojanti pagrindinė mokykla, siekianti visų mokyklos bendruomenės narių partnerystės, ugdant bendražmogiškas vertybes išpažįstančius žmones, gebančius siekti vidurinio išsilavinimo, turinčius pakankamai kompetencijų integruotis į besikeičiančią visuomenę.

MISIJA

Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla, teikdama kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, bendradarbiaudama su tėvais ir puoselėdama dvasines vertybes bei pasididžiavimą gimtojo krašto kultūra ir istorija, ugdo dorą, demokratišką ir savarankišką asmenybę, gebančią saugiai gyventi besikeičiančiame pasaulyje.

PRIORITETAS

Pagalbos mokiniams efektyvinimas.

TIKSLAI

  1. Tenkinti visų mokinių ugdymo(si) poreikius.
  2. Stiprinti mokinių saugumo ir pasididžiavimo mokykla jausmą.

UŽDAVINIAI

  1. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą.
  2. Vykdyti profesinį švietimą visose ugdymo pakopose.
  3. Organizuoti neformalųjį ugdymą.
  4. Sukurti smurto prevencijos strategiją.
  5. Vykdyti tėvų švietimą ir bendradarbiavimą.
  6. Kurti mokyklos interjerą ir aplinką.
  7. Plėtoti tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant mokinių pamokų lankymo, sveikatos ugdymo, nusikalstamumo prevencijos.